RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2023

📌 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 0276-2023-MDS/A

📌 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 0168-2023-MDS/A

📌 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 0132-2023-MDS/A

DECRETO DE ALCALDÍA 2023

📌 DECRETO DE ALCADÍA Nº 004-2023-MDS

📌 DECRETO DE ALCADÍA Nº 003-2023-MDS

📌 DECRETO DE ALCADÍA Nº 002-2023-MDS/A

📌 DECRETO DE ALCADÍA Nº 001-2023-MDS/A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 2023

📌 RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nº 0042-2023-MDS/GM

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2023-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 003-2023-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2023-MDS

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 2023

📌 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 008-2023-MDS

📌 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 006-2023-MDS

📌 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 005-2023-MDS

📌 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N.º 004-2023-MDS

📌 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 003-2023-MDS

ORDENANZA MUNICIPAL 2019-2021-2022

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICPAL Nº 003-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 002-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2022-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2021 -MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2019-MDS

📌 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 010-2019-MDS